Glen Ridge Houses 1890 to 1915

27 Appleton Place
21 Appleton Road
16 and 20 Argyle Street
25 Argyle Street
277 Baldwin Street
277 Baldwin Street
56 Benson Street
755 Bloomfield Avenue
974 - 976 Bloomfield Avenue
49 Clark Street
53 Clark Street
70 Clark Street
41 Clinton Road
49 Clinton Road
1 Douglas Road
18 Douglas Road
19 and 17 Douglas Road
27 Douglas Road
29 Douglas Road
30 Douglas Road

Labels